Ti a Fi

Ti a Fi Poster

 

Pwrpas cylch Ti a Fi yw rhoi cyfle i rieni neu warchodwyr gwrdd yn rheolaidd i fwynhau chwarae gyda’u plant a chymdeithasu dros baned neu ddisgled o de!

Mae’r cylch Ti a Fi yn cynnig gweithgareddau sy’n helpu datblygiad plant o enedigaeth hyd at oed ysgol.  Mae’n gyfle gwych i rieni/gwarchodwyr gwrdd i rannu profiadau a chymdeithasu mewn awyrgylch Gymreig.

Wrth fynd i’r cylch Ti a Fi bydd eich plentyn yn cael cyfle i:

 • fwynhau chwarae a gneud ffrindiau bach newydd
 • chwarae gyda phob math o deganau
 • dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd gartref
 • gwrando ar storiau
 • chwarae gyda thywod a chlai

… a joio!

Erbyn heddiw mae dros 500 o gylchoedd Ti a Fi yn aelodau o’r Mudiad, a thros 8,000 o blant yn mwynhau mynd i’r cylch Ti a Fi. Mae’r cylch Ti a Fi yn cael ei reoli gan bwyllgor o rieni neu wirfoddolwyr ac mae nifer ohonynt yn gysylltiedig â’r cylch meithrin lleol.

Gallwch ddod o hyd i gylch Ti a Fi yn eich ardal chi trwy glicio yma!

The purpose of the cylch Ti a Fi is to offer parents and carers an opportunity meet regularly to enjoy playing with their children and socialise over a cuppa!

The cylch Ti a Fi provides activities promoting the development of children from birth to school age. It’s a brilliant opportunity for parents/carers to meet to socialise and share experiences in an informal Welsh atmosphere.

By attending the cylch Ti a Fi your child will have the opportunity to:

 • enjoy playing and making new friends
 • enjoy playing with toys
 • learn to sing simple Welsh songs that you can sing together at home
 • listen to Welsh stories and look through books
 • play with water and clay
 •  …. and really enjoy themselves!

You will also have the opportunity to enjoy yourself – and don’t worry if you don’t speak Welsh as everyone is welcome at the cylch Ti a Fi!

cartoon children]

Everyone Welcome croeso i bawb

toy border